HỘP QUÀ TẾT SỐ 15

1,200,000 

  • 0947 76 1132
  • ntthuyen159@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Đại lý bánh mứt kẹo Nguyệt Cầm chuyên cung cấp bánh mứt kẹo các hãng, thiết kế giỏ quà tết, hộp quà tết….chủ yếu cho các công ty, doanh nghiệp, văn phòng với mức giá hấp dẫn cùng với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo và tận tình.

Hộp quà tết số 15

𝑺𝑬𝑻 𝑫 : 𝑬 + 𝑺𝒐𝒄𝒐𝒍𝒂 𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒓 + 𝑴𝒂𝒄𝒄𝒂 + 𝑴𝒂̣̂𝒏 đ𝒆𝒏 𝒔𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝒔𝒂̂́𝒚 𝒍𝒂̣𝒏𝒉

𝑆𝐸𝑇 𝐷 : 𝐸 + 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒𝑟 + 𝐸𝑎𝑔𝑙𝑒 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑟𝑢𝑏𝑦 đ𝑎̣̂𝑚, 𝑚𝑢̛́𝑡 đ𝑜̉, 𝑚𝑎̂𝑚 𝑥𝑜̂𝑖, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡, ℎ𝑜̂̀𝑖, 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑛𝑢̛́𝑐 𝑚𝑢̃𝑖. 𝐶𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑎̣̆𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛. 𝐾𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̂𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜. 𝑆𝑎𝑢 8 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑢̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̃ 𝑠𝑜̂̀𝑖, 𝑟.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 đ𝑎̣𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑢̛́𝑢 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑖̣𝑎.

𝐺𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 100% – 𝐴𝑙𝑐: 14.5% 𝐾ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡: 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑃𝑢𝑔𝑙𝑖𝑎 𝐾ℎ𝑖́ ℎ𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔: 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂, đ𝑎̂̀𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑦

𝑁𝑔𝑎̂𝑚 𝑢̉: 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̂̀𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 4 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑢̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝐺𝑜̂̃ 𝑥𝑜̂̀𝑖 8 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 (20% 𝑠𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖, 40% 3-4 𝑛𝑎̆𝑚, 40% 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂̀𝑖 5 𝑛𝑎̆𝑚)
𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖: 𝑚𝑜́𝑛 𝑚𝑖̀ 𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜 𝑚𝑎́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ
𝑁ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣: 16-18 ° 𝐶

𝐻𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 1 𝑠𝑒𝑡 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̉ 3 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ : 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 , 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑚𝑖𝑥 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖 . 𝑎𝑐𝑐𝑎 + 𝑀𝑎̣̂𝑛 đ𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̣𝑛ℎ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Đại lý bán buôn bánh mứt kẹo Nguyệt Cầm

Ms. Huyền: 0947 76 1132

Địa chỉ giao dịch: Số 82, ngõ 459 Bạch Mai, HBT, Hà Nội

Website: https://quatetgiatot.com/

Mua sản phẩm này

HỘP QUÀ TẾT SỐ 15

Đánh giá sản phẩm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HỘP QUÀ TẾT SỐ 15”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận trên Facebook