HỘP QUÀ TẾT SỐ 19

1,750,000 

  • 0947 76 1132
  • ntthuyen159@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Đại lý bánh mứt kẹo Nguyệt Cầm chuyên cung cấp bánh mứt kẹo các hãng, thiết kế giỏ quà tết, hộp quà tết….chủ yếu cho các công ty, doanh nghiệp, văn phòng với mức giá hấp dẫn cùng với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo và tận tình.

Hộp quà tết số 19

𝑺𝒆𝒕 𝑽𝑰𝑷 𝑰𝑰 : 𝑩𝑨𝑪𝑪𝑯𝑼𝑺 𝑽𝑰𝑵𝑶 𝑹𝑶𝑺𝑺𝑶 + 𝑴𝒂𝒄𝒄𝒂 + 𝑪𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖𝒂 𝑺𝒂̂́𝒚 𝑳𝒂̣𝒏𝒉 + 𝑲𝒊𝒘𝒊 𝑺𝒂̂́𝒚 𝑳𝒂̣𝒏𝒉 ( Đ𝑼̉ 𝑻𝑰𝑬̂𝑼 𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝑻𝑯𝑨́𝑰 )

𝘿𝙤̀𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙮 đ𝙖̃ 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙡𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙪̛̀ 𝙘𝙖́𝙘 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ 𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙧𝙪̛𝙤̛̣𝙪 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙞́𝙣 đ𝙤̂̀ 𝙨𝙖̀𝙣𝙝 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙠𝙝𝙖̆́𝙥 𝙣𝙖̆𝙢 𝙘𝙝𝙖̂𝙪. Đ𝙤́ 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙤̛̀ 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙢 𝙣𝙖̆𝙣𝙜 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙞̣ 𝙥𝙝𝙪̛́𝙘 𝙩𝙖̣𝙥 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙩𝙖̣𝙤 𝙣𝙚̂𝙣 𝙩𝙪̛̀ 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙥𝙝𝙤̂́𝙞 𝙩𝙧𝙤̣̂𝙣 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙣𝙝𝙤 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙣𝙝𝙖𝙪. Đ𝙚̂̉ 𝙡𝙖̀𝙢 𝙧𝙖 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙖𝙘𝙘𝙝𝙪𝙨 𝙑𝙞𝙣𝙤 𝙍𝙤𝙨𝙨𝙤, 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙨𝙖̉𝙣 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 đ𝙖̃ 𝙗𝙡𝙚𝙣𝙙 𝙝𝙖𝙞 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙣𝙝𝙤 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙣𝙝𝙖𝙪.

𝘽𝙖𝙤 𝙜𝙤̂̀𝙢 𝙣𝙝𝙤 𝙉𝙚𝙜𝙧𝙤𝙖𝙢𝙖𝙧𝙤, 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙞𝙩𝙞𝙫𝙤. Đ𝙖̂𝙮 đ𝙚̂̀𝙪 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙤̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙤 đ𝙞̀𝙣𝙝 đ𝙖́𝙢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙧𝙪̛𝙤̛̣𝙪 𝙫𝙖𝙣𝙜. 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙣𝙝𝙤 𝙣𝙖̀𝙮 𝙠𝙝𝙤̉𝙞 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙘𝙝𝙚̂. 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙫𝙖̣̂𝙮, 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖́𝙞 𝙣𝙝𝙤 đ𝙚̂̉ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙧𝙪̛𝙤̛̣𝙪 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙖𝙘𝙘𝙝𝙪𝙨 𝙑𝙞𝙣𝙤 𝙍𝙤𝙨𝙨𝙤 đ𝙚̂̀𝙪 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙤 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙫𝙪̣ 𝙢𝙪̀𝙖 𝙗𝙤̣̂𝙞 𝙩𝙝𝙪 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩, 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩. 𝙏𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙩 𝙨𝙚̃ 𝙡𝙖̣𝙣𝙝 𝙘𝙪̉𝙖 𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖 𝙡𝙖̀ đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙠𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙡𝙮́ 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙣𝙪𝙤̂𝙞 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖́𝙞 𝙣𝙝𝙤 𝙘𝙖̆𝙣𝙜 𝙢𝙤̣𝙣𝙜, 𝙩𝙤 𝙩𝙧𝙤̀𝙣 𝙘𝙝𝙞́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂̀𝙞, 𝙘𝙤̂ đ𝙤̣𝙣𝙜 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙖𝙣𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙝𝙤̛𝙣.

𝙑𝙞̀ 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙧𝙪̛𝙤̛̣𝙪 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 đ𝙖́𝙣𝙝 𝙜𝙞𝙖́ 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙘𝙖𝙤 𝙫𝙚̂̀ 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜, 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙤̛𝙢 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙢𝙪̀𝙞 𝙫𝙞̣. 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̛́ 𝙖𝙞 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪̛́𝙘 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙖𝙘𝙘𝙝𝙪𝙨 𝙑𝙞𝙣𝙤 𝙍𝙤𝙨𝙨𝙤 𝙣𝙖̀𝙮 đ𝙚̂̀𝙪 𝙩𝙖̂́𝙢 𝙩𝙖̆́𝙘 𝙠𝙝𝙚𝙣 𝙜𝙤̛̣𝙞 𝙫𝙞̀ đ𝙖̣̆𝙘 𝙩𝙧𝙪̛𝙣𝙜 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙞̣ 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙤́. 𝘽𝙤̛̉𝙞 𝙫𝙖̣̂𝙮, 𝙧𝙪̛𝙤̛̣𝙪 𝙫𝙖𝙣𝙜 đ𝙤̉ 𝙣𝙖̀𝙮 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙘𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙣𝙚̂𝙣 ‘𝙝𝙤𝙩” 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙞̣ 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜, 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙢 𝙘𝙝𝙞́ đ𝙤̂𝙞 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙤̀𝙣 𝙘𝙝𝙖́𝙮 𝙝𝙖̀𝙣𝙜.

𝙍𝙪̛𝙤̛̣𝙪 𝙫𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙖𝙘𝙘𝙝𝙪𝙨 𝙑𝙞𝙣𝙤 𝙍𝙤𝙨𝙨𝙤 𝙝𝙖̂́𝙥 𝙙𝙖̂̃𝙣 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙗𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙢𝙪̀𝙞 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙣𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙣, 𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙪́. 𝘽𝙤́ 𝙝𝙤𝙖 𝙩𝙤̉𝙖 𝙧𝙖 𝙢𝙪̀𝙞 𝙩𝙝𝙤̛𝙢 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙩𝙧𝙖́𝙞 𝙘𝙖̂𝙮 𝙘𝙝𝙞́𝙣 đ𝙤̉. 𝙂𝙤̂̀𝙢 𝙘𝙤́ 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙦𝙪𝙖̂́𝙩, 𝙢𝙖̣̂𝙣, 𝙢𝙖̂𝙢 𝙭𝙤̂𝙞, 𝙖𝙣𝙝 đ𝙖̀𝙤, 𝙥𝙝𝙪́𝙘 𝙗𝙤̂̀𝙣 𝙩𝙪̛̉. Đ𝙖𝙣 𝙭𝙚𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 đ𝙤́ 𝙡𝙖̀ 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙝𝙤𝙖 𝙩𝙞́𝙢 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙫𝙞𝙤𝙡𝙚𝙩, 𝙤𝙖̉𝙞 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜, … 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙣𝙞𝙡𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙮𝙚̂́𝙣 𝙧𝙪̃. 𝙃𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙪𝙤̂́𝙞 𝙘𝙤́ 𝙙𝙖̂́𝙪 𝙫𝙚̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙜𝙤̂̃ 𝙨𝙤̂̀𝙞, 𝙩𝙝𝙤̛𝙢 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙠𝙝𝙤́𝙞

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Đại lý bán buôn bánh mứt kẹo Nguyệt Cầm

Ms. Huyền: 0947 76 1132

Địa chỉ giao dịch: Số 82, ngõ 459 Bạch Mai, HBT, Hà Nội

Website: https://quatetgiatot.com/

Mua sản phẩm này

HỘP QUÀ TẾT SỐ 19

Đánh giá sản phẩm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HỘP QUÀ TẾT SỐ 19”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận trên Facebook